اسرائیل بداند؛ آسمان سوریه برای جنگنده های این رژیم پوشالی امن نیست/متهم‌کردن ایران سرپوشی برشکست نیروی‌هوائی اسرائیل است

اسرائیل بداند؛ آسمان سوریه برای جنگنده های این رژیم پوشالی امن نیست/متهم‌کردن ایران سرپوشی برشکست نیروی‌هوائی اسرائیل است
یک کارشناس مسائل سوریه گفت: اسرائیل باید بداند آسمان سوریه برای جنگنده های این رژیم پوشالی امن نیست و در حقیقت بزرگ کردن خبر سقوط پهباد و ارتباط آن با عملیات ارتش اسرائیل در اراضی سوریه   برای سرپوش گذاشتن به شکست نیروی هوایی رژیم صهیونیستی است.

اسرائیل بداند؛ آسمان سوریه برای جنگنده های این رژیم پوشالی امن نیست/متهم‌کردن ایران سرپوشی برشکست نیروی‌هوائی اسرائیل است

یک کارشناس مسائل سوریه گفت: اسرائیل باید بداند آسمان سوریه برای جنگنده های این رژیم پوشالی امن نیست و در حقیقت بزرگ کردن خبر سقوط پهباد و ارتباط آن با عملیات ارتش اسرائیل در اراضی سوریه   برای سرپوش گذاشتن به شکست نیروی هوایی رژیم صهیونیستی است.
اسرائیل بداند؛ آسمان سوریه برای جنگنده های این رژیم پوشالی امن نیست/متهم‌کردن ایران سرپوشی برشکست نیروی‌هوائی اسرائیل است

ممکن است بپسندید...