ایران برای کمک به عملیات حفظ صلح سازمان ملل آماده است

ایران برای کمک به عملیات حفظ صلح سازمان ملل آماده است
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: ایران برای کمک به عملیات حفظ صلح از طریق ارائه خدمات پشتیبانی و نیز اعزام نیروی‌های نظامی، پلیس و ناظران نظامی آمادگی دارد.

ایران برای کمک به عملیات حفظ صلح سازمان ملل آماده است

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: ایران برای کمک به عملیات حفظ صلح از طریق ارائه خدمات پشتیبانی و نیز اعزام نیروی‌های نظامی، پلیس و ناظران نظامی آمادگی دارد.
ایران برای کمک به عملیات حفظ صلح سازمان ملل آماده است

ممکن است بپسندید...