برج فناوری IT دانشگاه خوارزمی در قشم راه‌اندازی می‌شود

برج فناوری IT دانشگاه خوارزمی در قشم راه‌اندازی می‌شود
رئیس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر ظرفیت این دانشگاه در زمینه IT، از تاسیس برج فناوری IT در منطقه آزاد قشم خبر داد.

برج فناوری IT دانشگاه خوارزمی در قشم راه‌اندازی می‌شود

رئیس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر ظرفیت این دانشگاه در زمینه IT، از تاسیس برج فناوری IT در منطقه آزاد قشم خبر داد.
برج فناوری IT دانشگاه خوارزمی در قشم راه‌اندازی می‌شود

ممکن است بپسندید...