تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی در انتخابات عراق

تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی در انتخابات عراق
رئیس جریان حکمت ملی و معاون رئیس جمهور عراق بر اهمیت انتخابات پارلمانی این کشور و ضرورت حفظ آرامش سیاسی و برنامه ریزی برای ایجاد فضای رقابتی تاکید کردند.

تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی در انتخابات عراق

رئیس جریان حکمت ملی و معاون رئیس جمهور عراق بر اهمیت انتخابات پارلمانی این کشور و ضرورت حفظ آرامش سیاسی و برنامه ریزی برای ایجاد فضای رقابتی تاکید کردند.
تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی در انتخابات عراق

ممکن است بپسندید...