تا زمانی که انسجام و وحدت هست انقلاب هم هست

تا زمانی که انسجام و وحدت هست انقلاب هم هست

تا زمانی که انسجام و وحدت هست انقلاب هم هست

تا زمانی که انسجام و وحدت هست انقلاب هم هست

ممکن است بپسندید...