دانشگاه علمی کاربردی آموزش‌های مهارتی به سربازان ارائه می‌دهد

دانشگاه علمی کاربردی آموزش‌های مهارتی به سربازان ارائه می‌دهد
رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی از آمادگی این دانشگاه برای برگزاری دوره‌های کوتاه مدت تک درس و تک پودمان ویژه سربازان خبر داد.

دانشگاه علمی کاربردی آموزش‌های مهارتی به سربازان ارائه می‌دهد

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی از آمادگی این دانشگاه برای برگزاری دوره‌های کوتاه مدت تک درس و تک پودمان ویژه سربازان خبر داد.
دانشگاه علمی کاربردی آموزش‌های مهارتی به سربازان ارائه می‌دهد

ممکن است بپسندید...