فنر نرخ ارز رها شده است/ وفور بهم‌ریختگی و آشفتگی در بازارها با افزایش قیمت ارز

فنر نرخ ارز رها شده است/ وفور بهم‌ریختگی و آشفتگی در بازارها با افزایش قیمت ارز
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی نرخ ارز در دو ماه گذشته، گفت: فنر نرخ ارز رها شده و شاهد وفور بهم‌ریختگی و آشفتگی در بازارها هستیم.

فنر نرخ ارز رها شده است/ وفور بهم‌ریختگی و آشفتگی در بازارها با افزایش قیمت ارز

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی نرخ ارز در دو ماه گذشته، گفت: فنر نرخ ارز رها شده و شاهد وفور بهم‌ریختگی و آشفتگی در بازارها هستیم.
فنر نرخ ارز رها شده است/ وفور بهم‌ریختگی و آشفتگی در بازارها با افزایش قیمت ارز

ممکن است بپسندید...