واژگونی شبانه خودرو سواری در بزرگراه شهید خرازی

واژگونی شبانه خودرو سواری در بزرگراه شهید خرازی
یک دستگاه خودرو سواری حین حرکت در یکی از بزرگراه‌های غرب تهران، واژگون شد.

واژگونی شبانه خودرو سواری در بزرگراه شهید خرازی

یک دستگاه خودرو سواری حین حرکت در یکی از بزرگراه‌های غرب تهران، واژگون شد.
واژگونی شبانه خودرو سواری در بزرگراه شهید خرازی

ممکن است بپسندید...