وقوع انفجاری مهیب در مرکز شهر بیرمنگام انگلیس/ تئاتر شهر تخلیه شد

وقوع انفجاری مهیب در مرکز شهر بیرمنگام انگلیس/ تئاتر شهر تخلیه شد
وقوع انفجاری مهیب در مرکز شهر بیرمنگام انگلیس سبب تخلیه فوری یک سالن تئاتر و یک کتابخانه واقع در محل حادثه شد.

وقوع انفجاری مهیب در مرکز شهر بیرمنگام انگلیس/ تئاتر شهر تخلیه شد

وقوع انفجاری مهیب در مرکز شهر بیرمنگام انگلیس سبب تخلیه فوری یک سالن تئاتر و یک کتابخانه واقع در محل حادثه شد.
وقوع انفجاری مهیب در مرکز شهر بیرمنگام انگلیس/ تئاتر شهر تخلیه شد

ممکن است بپسندید...