اتفاق تلخ در ورزشگاه آزادیدر حاشیه دیدار پرسپولیس

اتفاق تلخ در ورزشگاه آزادیدر حاشیه دیدار پرسپولیس
سکو‌های غیر استاندارد و نبود نیرو‌های امدادرسان می‌توانست به قیمت جان مهدی جمشیدی فر تمام شود.

اتفاق تلخ در ورزشگاه آزادیدر حاشیه دیدار پرسپولیس

سکو‌های غیر استاندارد و نبود نیرو‌های امدادرسان می‌توانست به قیمت جان مهدی جمشیدی فر تمام شود.
اتفاق تلخ در ورزشگاه آزادیدر حاشیه دیدار پرسپولیس

ممکن است بپسندید...