برخی از مسئولین بدانند که در کار قضایی دخالت می‌کنند

برخی از مسئولین بدانند که در کار قضایی دخالت می‌کنند
دادستان تهران گفت: برخی در قضیه خودکشی سید امامی علی رغم اینکه پزشکی قانونی، قاضی ویژه دادسرای جنایی و خانواده متوفی اعلام کردند که این موضوع خودکشی است، کماکان فرافکنی و تشکیک می‌کنند.

برخی از مسئولین بدانند که در کار قضایی دخالت می‌کنند

دادستان تهران گفت: برخی در قضیه خودکشی سید امامی علی رغم اینکه پزشکی قانونی، قاضی ویژه دادسرای جنایی و خانواده متوفی اعلام کردند که این موضوع خودکشی است، کماکان فرافکنی و تشکیک می‌کنند.
برخی از مسئولین بدانند که در کار قضایی دخالت می‌کنند

ممکن است بپسندید...