طرح آمریکا برای افزودن پاکستان به فهرست تأمین کنندگان مالی تروریسم

طرح آمریکا برای افزودن پاکستان به فهرست تأمین کنندگان مالی تروریسم
دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد داده است که به موجب آن، نام پاکستان به فهرست «تأمین کنندگان مالی تروریسم» افزوده می شود.

طرح آمریکا برای افزودن پاکستان به فهرست تأمین کنندگان مالی تروریسم

دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد داده است که به موجب آن، نام پاکستان به فهرست «تأمین کنندگان مالی تروریسم» افزوده می شود.
طرح آمریکا برای افزودن پاکستان به فهرست تأمین کنندگان مالی تروریسم

ممکن است بپسندید...