مقوله قدرت نرم امروزه به یک مبحث آکادمیک تبدیل شده است

مقوله قدرت نرم امروزه به یک مبحث آکادمیک تبدیل شده است
رییس اندیشکده یقین گفت: مقوله قدرت نرم امروزه به یک مبحث آکادمیک با بنیان‌های تئوری و نظری تبدیل شده و صرفا به عنوان یک موضوع ژورنالیستی و رسانه‌ای مطرح نیست.

مقوله قدرت نرم امروزه به یک مبحث آکادمیک تبدیل شده است

رییس اندیشکده یقین گفت: مقوله قدرت نرم امروزه به یک مبحث آکادمیک با بنیان‌های تئوری و نظری تبدیل شده و صرفا به عنوان یک موضوع ژورنالیستی و رسانه‌ای مطرح نیست.
مقوله قدرت نرم امروزه به یک مبحث آکادمیک تبدیل شده است

ممکن است بپسندید...