پنس: برای مقابله با مداخله روسیه در انتخابات، طرح‌هایی دردست داریم!

پنس: برای مقابله با مداخله روسیه در انتخابات، طرح‌هایی دردست داریم!
معاون رئیس جمهور آمریکا از بحث و گفتگوی دولت و جامعه اطلاعاتی آمریکا پیرامون طرحهایی خبر داد که با هدفِ ممانعت از مداخله احتمالی روسیه در انتخابات آتی این کشور، تدوین و پیشنهاد شده اند.

پنس: برای مقابله با مداخله روسیه در انتخابات، طرح‌هایی دردست داریم!

معاون رئیس جمهور آمریکا از بحث و گفتگوی دولت و جامعه اطلاعاتی آمریکا پیرامون طرحهایی خبر داد که با هدفِ ممانعت از مداخله احتمالی روسیه در انتخابات آتی این کشور، تدوین و پیشنهاد شده اند.
پنس: برای مقابله با مداخله روسیه در انتخابات، طرح‌هایی دردست داریم!

ممکن است بپسندید...