پیگیر حل مشکل استاد اخراجی دانشگاه علم و صنعت هستیم/ شکایت او به بخش حقوقی وزارت علوم ارسال شده است

پیگیر حل مشکل استاد اخراجی دانشگاه علم و صنعت هستیم/ شکایت او به بخش حقوقی وزارت علوم ارسال شده است
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: وزارت علوم پیگیر حل مشکل استاد اخراجی دانشگاه علم و صنعت است و به زودی حل خواهد شد.

پیگیر حل مشکل استاد اخراجی دانشگاه علم و صنعت هستیم/ شکایت او به بخش حقوقی وزارت علوم ارسال شده است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: وزارت علوم پیگیر حل مشکل استاد اخراجی دانشگاه علم و صنعت است و به زودی حل خواهد شد.
پیگیر حل مشکل استاد اخراجی دانشگاه علم و صنعت هستیم/ شکایت او به بخش حقوقی وزارت علوم ارسال شده است

ممکن است بپسندید...