کمیسیون آمایش آموزش عالی در ستاد نقشه جامع علمی کشور تشکیل می‌شود

کمیسیون آمایش آموزش عالی در ستاد نقشه جامع علمی کشور تشکیل می‌شود
دبیر شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: کمیسیون آمایش آموزش عالی در ستاد نقشه جامع علمی کشور تشکیل می‌شود و جلسات این کمیسیون به زودی برگزار می‌شود.

کمیسیون آمایش آموزش عالی در ستاد نقشه جامع علمی کشور تشکیل می‌شود

دبیر شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: کمیسیون آمایش آموزش عالی در ستاد نقشه جامع علمی کشور تشکیل می‌شود و جلسات این کمیسیون به زودی برگزار می‌شود.
کمیسیون آمایش آموزش عالی در ستاد نقشه جامع علمی کشور تشکیل می‌شود

ممکن است بپسندید...