۹۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره نابسامانی بازار ارز تذکر دادند

۹۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره نابسامانی بازار ارز تذکر دادند
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: ۹۰ نفر از نمایندگان نسبت به نابسامانی در بازار ارز به رئیس‌جمهور تذکر دادند.

۹۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره نابسامانی بازار ارز تذکر دادند

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: ۹۰ نفر از نمایندگان نسبت به نابسامانی در بازار ارز به رئیس‌جمهور تذکر دادند.
۹۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره نابسامانی بازار ارز تذکر دادند

ممکن است بپسندید...