استارتاپ ویکند «یادگیری و محتوای الکترونیکی» برگزار می‌شود

استارتاپ ویکند «یادگیری و محتوای الکترونیکی» برگزار می‌شود
استارتاپ ویکند (یادگیری الکترونیکی و محتوای الکترونیکی) با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران از 9 تا 11 اسفندماه 1396 برگزار خواهد شد.

استارتاپ ویکند «یادگیری و محتوای الکترونیکی» برگزار می‌شود

استارتاپ ویکند (یادگیری الکترونیکی و محتوای الکترونیکی) با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران از 9 تا 11 اسفندماه 1396 برگزار خواهد شد.
استارتاپ ویکند «یادگیری و محتوای الکترونیکی» برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...