تعهد خانه سینما به اکران فیلم مسأله‌دار

تعهد خانه سینما به اکران فیلم مسأله‌دار
مدیرعامل خانه سینما متعهد به اکران فیلمی شده است که نظام را به گونه‌ای معرفی می‌کند که جوانان باید از این کشور فرار کنند.

تعهد خانه سینما به اکران فیلم مسأله‌دار

مدیرعامل خانه سینما متعهد به اکران فیلمی شده است که نظام را به گونه‌ای معرفی می‌کند که جوانان باید از این کشور فرار کنند.
تعهد خانه سینما به اکران فیلم مسأله‌دار

ممکن است بپسندید...