مقابل فشارهای حذف آزمون دوره ابتدایی ایستادگی خواهم کرد

مقابل فشارهای حذف آزمون دوره ابتدایی ایستادگی خواهم کرد
سید محمد بطحایی وزیر آموزش وپرورش گفت: اخیرا با هدف ایجاد نشاط در دانش آموزان ابتدایی قدم بسیار کوچکی در زمینه حذف آزمون برداشتیم؛ اما متاسفانه با هجمه ای عظیم در این زمینه مواجه شدیم. هرچند اینجانب باتمام وجود جلوی فشارها ایستادگی خواهم کرد.

مقابل فشارهای حذف آزمون دوره ابتدایی ایستادگی خواهم کرد

سید محمد بطحایی وزیر آموزش وپرورش گفت: اخیرا با هدف ایجاد نشاط در دانش آموزان ابتدایی قدم بسیار کوچکی در زمینه حذف آزمون برداشتیم؛ اما متاسفانه با هجمه ای عظیم در این زمینه مواجه شدیم. هرچند اینجانب باتمام وجود جلوی فشارها ایستادگی خواهم کرد.
مقابل فشارهای حذف آزمون دوره ابتدایی ایستادگی خواهم کرد

ممکن است بپسندید...