نیروهای انقلابی و مومن در دانشگاه آزاد جذب می شوند

نیروهای انقلابی و مومن در دانشگاه آزاد جذب می شوند
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با ایجاد مرکز جذب هیأت علمی مستقل نیرو‌های انقلابی و مومن را در دانشگاه آزاد جذب کنیم.

نیروهای انقلابی و مومن در دانشگاه آزاد جذب می شوند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با ایجاد مرکز جذب هیأت علمی مستقل نیرو‌های انقلابی و مومن را در دانشگاه آزاد جذب کنیم.
نیروهای انقلابی و مومن در دانشگاه آزاد جذب می شوند

ممکن است بپسندید...