امام خمینی چگونه از انتشار کتاب آیات شیطانی مطلع شدند؟

امام خمینی چگونه از انتشار کتاب آیات شیطانی مطلع شدند؟
حسین سلیمانی یکی از محافظان امام خمینی می گوید: ظاهرا حضرت امام خبر مربوط به انتشار کتاب آیات شیطانی را در یکی از مجلات یا روزنامه‌ها و یا بولتین‌هایی که برای ایشان آورده می‌شد، خوانده بودند.

امام خمینی چگونه از انتشار کتاب آیات شیطانی مطلع شدند؟

حسین سلیمانی یکی از محافظان امام خمینی می گوید: ظاهرا حضرت امام خبر مربوط به انتشار کتاب آیات شیطانی را در یکی از مجلات یا روزنامه‌ها و یا بولتین‌هایی که برای ایشان آورده می‌شد، خوانده بودند.
امام خمینی چگونه از انتشار کتاب آیات شیطانی مطلع شدند؟

ممکن است بپسندید...