تهران دهمین پایتخت دیابت جهان می‌شود

تهران دهمین پایتخت دیابت جهان می‌شود
دبیر اجرایی همایش سران دیابت گفت: تهران در سال ۲۰۱۸ دهمین پایتخت دیابت دنیا می‌شود.

تهران دهمین پایتخت دیابت جهان می‌شود

دبیر اجرایی همایش سران دیابت گفت: تهران در سال ۲۰۱۸ دهمین پایتخت دیابت دنیا می‌شود.
تهران دهمین پایتخت دیابت جهان می‌شود

ممکن است بپسندید...