زمان بازی خداحافظی اسطوره ایتالیا اعلام شد

زمان بازی خداحافظی اسطوره ایتالیا اعلام شد
بازی خداحافظی پیرلو در ورزشگاه سن سیرو شهر میلان برگزار خواهد شد.

زمان بازی خداحافظی اسطوره ایتالیا اعلام شد

بازی خداحافظی پیرلو در ورزشگاه سن سیرو شهر میلان برگزار خواهد شد.
زمان بازی خداحافظی اسطوره ایتالیا اعلام شد

ممکن است بپسندید...