آخرین وضعیت اسکان دانشجویان خوابگاه چمران/ معاونت دانشجویی دانشگاه تهران ۹میلیارد بدهی دارد

آخرین وضعیت اسکان دانشجویان خوابگاه چمران/ معاونت دانشجویی دانشگاه تهران ۹میلیارد بدهی دارد
معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: دانشجویانی که معترض به قوانین رفت و آمد در خوابگاه شهیدچمران بودند با توضیحات ارائه شده دوباره ثبت نام کردند.

آخرین وضعیت اسکان دانشجویان خوابگاه چمران/ معاونت دانشجویی دانشگاه تهران ۹میلیارد بدهی دارد

معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: دانشجویانی که معترض به قوانین رفت و آمد در خوابگاه شهیدچمران بودند با توضیحات ارائه شده دوباره ثبت نام کردند.
آخرین وضعیت اسکان دانشجویان خوابگاه چمران/ معاونت دانشجویی دانشگاه تهران ۹میلیارد بدهی دارد

ممکن است بپسندید...