#شاه_مهره سازمان سیا در سایت‌های موشکی ایران چه می‌کرد؟

#شاه_مهره سازمان سیا در سایت‌های موشکی ایران چه می‌کرد؟
«کاووس سید امامی»، فردی که تحت پوشش جامعه شناس و فعال محیط زیست، به جاسوسی برای سرویس‌های بیگانه مشغول بود، هفته گذشته در دستشویی سلول محل بازداشت خود، با حلق‌آویز کردن خود را از بین برد تا اطلاعات بیشتری از شبکه جاسوسی از جانب او به دست دستگاه امنیتی نیافتد.

#شاه_مهره سازمان سیا در سایت‌های موشکی ایران چه می‌کرد؟

«کاووس سید امامی»، فردی که تحت پوشش جامعه شناس و فعال محیط زیست، به جاسوسی برای سرویس‌های بیگانه مشغول بود، هفته گذشته در دستشویی سلول محل بازداشت خود، با حلق‌آویز کردن خود را از بین برد تا اطلاعات بیشتری از شبکه جاسوسی از جانب او به دست دستگاه امنیتی نیافتد.
#شاه_مهره سازمان سیا در سایت‌های موشکی ایران چه می‌کرد؟

ممکن است بپسندید...