ماموریت مهم حامیان جاسوس‌ها

ماموریت مهم حامیان جاسوس‌ها
در پرونده سیامک نمازی و پدرش باقر هم هیچ کس خودکشی نکرد، آنجا هم «فقط»آن دومحکوم شدند!آنهم «فقط» به ده سال حبس! و کسی نپرسید آنها …

ماموریت مهم حامیان جاسوس‌ها

در پرونده سیامک نمازی و پدرش باقر هم هیچ کس خودکشی نکرد، آنجا هم «فقط»آن دومحکوم شدند!آنهم «فقط» به ده سال حبس! و کسی نپرسید آنها …
ماموریت مهم حامیان جاسوس‌ها

ممکن است بپسندید...