معضل «مجرد زیستی» از آسیب های جریان فمینیستی است

معضل «مجرد زیستی» از آسیب های جریان فمینیستی است
عضو هیأت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و ‌اندیشه اسلامی در دوره مطالعاتی «دختران انقلاب» گفت: معضل مجرد زیستی یکی از این آسیب‌هاست که از آن به عنوان یک ارزش یاد می‌شود.

معضل «مجرد زیستی» از آسیب های جریان فمینیستی است

عضو هیأت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و ‌اندیشه اسلامی در دوره مطالعاتی «دختران انقلاب» گفت: معضل مجرد زیستی یکی از این آسیب‌هاست که از آن به عنوان یک ارزش یاد می‌شود.
معضل «مجرد زیستی» از آسیب های جریان فمینیستی است

ممکن است بپسندید...