گفت و شنود/ کلانتری!

گفت و شنود/ کلانتری!
راستی چرا همه با هم و به طور هماهنگ از این جاسوس حمایت کردند؟ یعنی هماهنگی آنها تصادفی بود؟!

گفت و شنود/ کلانتری!

راستی چرا همه با هم و به طور هماهنگ از این جاسوس حمایت کردند؟ یعنی هماهنگی آنها تصادفی بود؟!
گفت و شنود/ کلانتری!

ممکن است بپسندید...