استاد دانشگاه امیرکبیر عنوان پژوهشگر برگزیده سال ۱۳۹۶ را کسب کرد

استاد دانشگاه امیرکبیر عنوان پژوهشگر برگزیده سال ۱۳۹۶ را کسب کرد
پروفسور گئورگ قره پتیان، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در حوزه انرژی را کسب کرد.

استاد دانشگاه امیرکبیر عنوان پژوهشگر برگزیده سال ۱۳۹۶ را کسب کرد

پروفسور گئورگ قره پتیان، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در حوزه انرژی را کسب کرد.
استاد دانشگاه امیرکبیر عنوان پژوهشگر برگزیده سال ۱۳۹۶ را کسب کرد

ممکن است بپسندید...