مدیریت بازار ارز؛ هدف کوتاه مدت انتشار اوراق سپرده ارزی

مدیریت بازار ارز؛ هدف کوتاه مدت انتشار اوراق سپرده ارزی
معاون ارزی بانک مرکزی،مدیریت بازار ارز را هدف کوتاه مدت انتشار اوراق سپرده مبتنی بر ارز عنوان کرد و گفت: در میان مدت و بلندمدت و با گسترش سایر اوراق ارزی، به سمت تعمیق بازار حرکت خواهیم کرد.

مدیریت بازار ارز؛ هدف کوتاه مدت انتشار اوراق سپرده ارزی

معاون ارزی بانک مرکزی،مدیریت بازار ارز را هدف کوتاه مدت انتشار اوراق سپرده مبتنی بر ارز عنوان کرد و گفت: در میان مدت و بلندمدت و با گسترش سایر اوراق ارزی، به سمت تعمیق بازار حرکت خواهیم کرد.
مدیریت بازار ارز؛ هدف کوتاه مدت انتشار اوراق سپرده ارزی

ممکن است بپسندید...