چتر بسیج دانشجویی را برای عموم مردم باز کنیم/ مجموعه‌های تحقیقاتی کارآفرین، حمایت می‌شوند 

چتر بسیج دانشجویی را برای عموم مردم باز کنیم/ مجموعه‌های تحقیقاتی کارآفرین، حمایت می‌شوند 
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور به لزوم تشکیل هسته‌های مقاومت تاکید کرد و گفت: هر پایگاه باید هسته جهادی با رویکرد کمک به حاشیه‌نشینان داشته باشد و به این وسیله چتر بسیج دانشجویی را برای عموم مردم باز کنیم.

چتر بسیج دانشجویی را برای عموم مردم باز کنیم/ مجموعه‌های تحقیقاتی کارآفرین، حمایت می‌شوند 

مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور به لزوم تشکیل هسته‌های مقاومت تاکید کرد و گفت: هر پایگاه باید هسته جهادی با رویکرد کمک به حاشیه‌نشینان داشته باشد و به این وسیله چتر بسیج دانشجویی را برای عموم مردم باز کنیم.
چتر بسیج دانشجویی را برای عموم مردم باز کنیم/ مجموعه‌های تحقیقاتی کارآفرین، حمایت می‌شوند 

ممکن است بپسندید...