ایتالیا حادثه سقوط هواپیما را به ملت و دولت ایران تسلیت گفت

ایتالیا حادثه سقوط هواپیما را به ملت و دولت ایران تسلیت گفت
وزیر خارجه ایتالیا در پیامی حادثه سقوط هواپیما را به مردم و دولت ایران تسلیت گفت.

ایتالیا حادثه سقوط هواپیما را به ملت و دولت ایران تسلیت گفت

وزیر خارجه ایتالیا در پیامی حادثه سقوط هواپیما را به مردم و دولت ایران تسلیت گفت.
ایتالیا حادثه سقوط هواپیما را به ملت و دولت ایران تسلیت گفت

ممکن است بپسندید...