واژگونی کامیون حاوی جوهرنمک در حوالی شهرک آتی ساز

واژگونی کامیون حاوی جوهرنمک در حوالی شهرک آتی ساز
یک دستگاه کامیون حاوی ماده شیمیایی جوهرنمک شامگاه دوشنبه در حوالی مجتمع مسکونی آتی ساز واژگون شد و این حادثه از سوی آتش نشانی مدیریت شد.

واژگونی کامیون حاوی جوهرنمک در حوالی شهرک آتی ساز

یک دستگاه کامیون حاوی ماده شیمیایی جوهرنمک شامگاه دوشنبه در حوالی مجتمع مسکونی آتی ساز واژگون شد و این حادثه از سوی آتش نشانی مدیریت شد.
واژگونی کامیون حاوی جوهرنمک در حوالی شهرک آتی ساز

ممکن است بپسندید...