جنایت تفاله‌های داعش در پوشش دراویش

جنایت تفاله‌های داعش در پوشش دراویش
آزادی سارق بازداشت شده فقط یک بهانه بوده است و درویش – داعش‌ها از قبل برای آشوب و اغتشاش با هدف بی‌ثبات نشان دادن ایران اسلامی و انتقام از حضور حماسی مردم در ۲۲ بهمن مأموریت یافته بودند.

جنایت تفاله‌های داعش در پوشش دراویش

آزادی سارق بازداشت شده فقط یک بهانه بوده است و درویش – داعش‌ها از قبل برای آشوب و اغتشاش با هدف بی‌ثبات نشان دادن ایران اسلامی و انتقام از حضور حماسی مردم در ۲۲ بهمن مأموریت یافته بودند.
جنایت تفاله‌های داعش در پوشش دراویش

ممکن است بپسندید...