حمله گرگ به روستائیان کهنگان در شهرستان سمیرم

حمله گرگ به روستائیان کهنگان در شهرستان سمیرم
گرگ به روستائیان کهنگان در شهرستان سمیرم حمله کرد و دو نفر از اهالی این روستا را زخمی کرد.

حمله گرگ به روستائیان کهنگان در شهرستان سمیرم

گرگ به روستائیان کهنگان در شهرستان سمیرم حمله کرد و دو نفر از اهالی این روستا را زخمی کرد.
حمله گرگ به روستائیان کهنگان در شهرستان سمیرم

ممکن است بپسندید...