شورای نگهبان فردا رسیدگی به احکام بودجه ۹۷ را آغاز می‌کند

شورای نگهبان فردا رسیدگی به احکام بودجه ۹۷ را آغاز می‌کند
سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا در جلسه فردا رسیدگی به احکام بودجه سال ۹۷ کل کشور را آغاز خواهد کرد.

شورای نگهبان فردا رسیدگی به احکام بودجه ۹۷ را آغاز می‌کند

سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا در جلسه فردا رسیدگی به احکام بودجه سال ۹۷ کل کشور را آغاز خواهد کرد.
شورای نگهبان فردا رسیدگی به احکام بودجه ۹۷ را آغاز می‌کند

ممکن است بپسندید...