هشدار به رئال/ پاری‎سن ژرمن در پارک دپرنس قدرتمند است

هشدار به رئال/ پاری‎سن ژرمن در پارک دپرنس قدرتمند است
سرمربی تیم فوتبال فرانسوی به رئال مادرید هشدار داده که تیمش در فرانسه بسیار قوی است و از آنجایی که تا به حال شکست نخورده می‎تواند هر تیمی را شکست دهد.

هشدار به رئال/ پاری‎سن ژرمن در پارک دپرنس قدرتمند است

سرمربی تیم فوتبال فرانسوی به رئال مادرید هشدار داده که تیمش در فرانسه بسیار قوی است و از آنجایی که تا به حال شکست نخورده می‎تواند هر تیمی را شکست دهد.
هشدار به رئال/ پاری‎سن ژرمن در پارک دپرنس قدرتمند است

ممکن است بپسندید...