استاد موسیقی به نفع زلزله‌زدگان روی صحنه می‌رود

استاد موسیقی به نفع زلزله‌زدگان روی صحنه می‌رود
صدیق تعریف بعد از مدت‌ها در ایران روی صحنه می‌رود؛ آغاز این کنسرت‌ها برای همیاری و همدلی با کودکان زلزله غرب کشور است و کلیه عواید آن صرف کمک به زلزله زدگان خواهد شد.

استاد موسیقی به نفع زلزله‌زدگان روی صحنه می‌رود

صدیق تعریف بعد از مدت‌ها در ایران روی صحنه می‌رود؛ آغاز این کنسرت‌ها برای همیاری و همدلی با کودکان زلزله غرب کشور است و کلیه عواید آن صرف کمک به زلزله زدگان خواهد شد.
استاد موسیقی به نفع زلزله‌زدگان روی صحنه می‌رود

ممکن است بپسندید...