تیام یک خرید خوب بود/ خط آتش استقلال زهرآگین می‌شود؟

تیام یک خرید خوب بود/ خط آتش استقلال زهرآگین می‌شود؟
استقلال هر چند دیر خرید کرد اما خرید خوبی داشت. مامه تیام در بازی با الهلال نشان داد یک مهاجم ششدانگ و قابل اعتناء است و می تواند ساختار تهاجمی تیم استقلال را بهبود ببخشد.

تیام یک خرید خوب بود/ خط آتش استقلال زهرآگین می‌شود؟

استقلال هر چند دیر خرید کرد اما خرید خوبی داشت. مامه تیام در بازی با الهلال نشان داد یک مهاجم ششدانگ و قابل اعتناء است و می تواند ساختار تهاجمی تیم استقلال را بهبود ببخشد.
تیام یک خرید خوب بود/ خط آتش استقلال زهرآگین می‌شود؟

ممکن است بپسندید...