زیباکلام: اگر نظام سقوط کند، ایران به معنایی که می‌شناسیم وجود نخواهد داشت/ حبیبی: اقدامات رضاشاه برای تامین منافع غرب بود

زیباکلام: اگر نظام سقوط کند، ایران به معنایی که می‌شناسیم وجود نخواهد داشت/ حبیبی: اقدامات رضاشاه برای تامین منافع غرب بود
کرسی آزاداندیشی به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور صادق زیباکلام عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران و محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی برگزار گردید.

زیباکلام: اگر نظام سقوط کند، ایران به معنایی که می‌شناسیم وجود نخواهد داشت/ حبیبی: اقدامات رضاشاه برای تامین منافع غرب بود

کرسی آزاداندیشی به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور صادق زیباکلام عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران و محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی برگزار گردید.
زیباکلام: اگر نظام سقوط کند، ایران به معنایی که می‌شناسیم وجود نخواهد داشت/ حبیبی: اقدامات رضاشاه برای تامین منافع غرب بود

ممکن است بپسندید...