هوای تهران «سالم» است

هوای تهران «سالم» است
کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار گرفت.

هوای تهران «سالم» است

کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار گرفت.
هوای تهران «سالم» است

ممکن است بپسندید...