گفت و شنود؛ کاسه لیسی بازیگر زن

گفت و شنود؛ کاسه لیسی بازیگر زن
کیهان در گفت و شنود این شماره خود با عنوان «فی فی»، به ازظهارات دروغ بازیگر زن سینما درباره آشوب منسوبان فرقه تابنده در خیابان پاسداران اشاره کرده است.

گفت و شنود؛ کاسه لیسی بازیگر زن

کیهان در گفت و شنود این شماره خود با عنوان «فی فی»، به ازظهارات دروغ بازیگر زن سینما درباره آشوب منسوبان فرقه تابنده در خیابان پاسداران اشاره کرده است.
گفت و شنود؛ کاسه لیسی بازیگر زن

ممکن است بپسندید...