یارانه معوقه مراکز نگهداری بهزیستی تا پایان سال پرداخت می‌شود

یارانه معوقه مراکز نگهداری بهزیستی تا پایان سال پرداخت می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت یارانه ۲ ماه مراکز نگهداری بهزیستی ظرف هفته آینده خبرداد و وعده داد یارانه عقب افتاده بقیه ماه ها هم تا آخر سال پرداخت می شود.

یارانه معوقه مراکز نگهداری بهزیستی تا پایان سال پرداخت می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت یارانه ۲ ماه مراکز نگهداری بهزیستی ظرف هفته آینده خبرداد و وعده داد یارانه عقب افتاده بقیه ماه ها هم تا آخر سال پرداخت می شود.
یارانه معوقه مراکز نگهداری بهزیستی تا پایان سال پرداخت می‌شود

ممکن است بپسندید...