۹ صیاد بوشهری از زندان عربستان سعودی آزاد شدند

۹ صیاد بوشهری از زندان عربستان سعودی آزاد شدند
مدیر شیلات شهرستان بوشهر گفت: ۹ صیاد بوشهری از زندان عربستان سعودی آزاد شدند.

۹ صیاد بوشهری از زندان عربستان سعودی آزاد شدند

مدیر شیلات شهرستان بوشهر گفت: ۹ صیاد بوشهری از زندان عربستان سعودی آزاد شدند.
۹ صیاد بوشهری از زندان عربستان سعودی آزاد شدند

ممکن است بپسندید...