اغتشاشات «پاسداران» به روایت جانشین قرارگاه ثارالله

اغتشاشات «پاسداران» به روایت جانشین قرارگاه ثارالله
جانشین قرارگاه ثارالله سپاه گفت: در شورای تامین استان با حضور نماینده وزیر کشور تصمیم گرفته شد با افرادی که در آن محل حضور دارند و بارها به آنها تذکر داده شده بود، برخورد شود.

اغتشاشات «پاسداران» به روایت جانشین قرارگاه ثارالله

جانشین قرارگاه ثارالله سپاه گفت: در شورای تامین استان با حضور نماینده وزیر کشور تصمیم گرفته شد با افرادی که در آن محل حضور دارند و بارها به آنها تذکر داده شده بود، برخورد شود.
اغتشاشات «پاسداران» به روایت جانشین قرارگاه ثارالله

ممکن است بپسندید...