بسته پیشنهادی خبرگزاری دانشجو برای آخر هفته‌ای با بوی اسفند/ کبریت،ترب و باقی قضایا

بسته پیشنهادی خبرگزاری دانشجو برای آخر هفته‌ای با بوی اسفند/ کبریت،ترب و باقی قضایا
«کافه تعطیلات» هفدهم را به «اسفند» تقدیم می‌کنیم. به بهاری‌ترین ماه زمستان. به همه آن خانه‌تکانی‌ها و خرید رفتن‌ها. به بوی سبزه و تشت‌های پر از ماهی قرمز، که قرار است حال شهر را بهتر کنند.

بسته پیشنهادی خبرگزاری دانشجو برای آخر هفته‌ای با بوی اسفند/ کبریت،ترب و باقی قضایا

«کافه تعطیلات» هفدهم را به «اسفند» تقدیم می‌کنیم. به بهاری‌ترین ماه زمستان. به همه آن خانه‌تکانی‌ها و خرید رفتن‌ها. به بوی سبزه و تشت‌های پر از ماهی قرمز، که قرار است حال شهر را بهتر کنند.
بسته پیشنهادی خبرگزاری دانشجو برای آخر هفته‌ای با بوی اسفند/ کبریت،ترب و باقی قضایا

ممکن است بپسندید...