وقتی یک سخنرانی بهم بخورد جنجال بپا می‌کنند، ولی اگر بهترین جوانان شهید شوند سانسور می‌کنند/ انتخابات همان رفراندم بود، پاسخ دهید در این چند سال چه کرده اید؟

وقتی یک سخنرانی بهم بخورد جنجال بپا می‌کنند، ولی اگر بهترین جوانان شهید شوند سانسور می‌کنند/ انتخابات همان رفراندم بود، پاسخ دهید در این چند سال چه کرده اید؟
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورا عالی امنیت ملی گفت: دشمن می خواهد فضایی را ایجاد کند که مردم نتوانند حق را از باطل تشخیص داده و ما را از موفقیت هایی که داشته ایم مایوس کند.

وقتی یک سخنرانی بهم بخورد جنجال بپا می‌کنند، ولی اگر بهترین جوانان شهید شوند سانسور می‌کنند/ انتخابات همان رفراندم بود، پاسخ دهید در این چند سال چه کرده اید؟

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورا عالی امنیت ملی گفت: دشمن می خواهد فضایی را ایجاد کند که مردم نتوانند حق را از باطل تشخیص داده و ما را از موفقیت هایی که داشته ایم مایوس کند.
وقتی یک سخنرانی بهم بخورد جنجال بپا می‌کنند، ولی اگر بهترین جوانان شهید شوند سانسور می‌کنند/ انتخابات همان رفراندم بود، پاسخ دهید در این چند سال چه کرده اید؟

ممکن است بپسندید...