کارگروه ارائه پیشنهادات در زمینه پیشرفت علمی تشکیل شد

کارگروه ارائه پیشنهادات در زمینه پیشرفت علمی تشکیل شد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور رؤسای برخی از دانشگاه‌ها برای ارائه پیشنهادات در زمینه پیشرفت علمی، فناوری، آموزشی و پژوهشی به این شورا خبر داد.

کارگروه ارائه پیشنهادات در زمینه پیشرفت علمی تشکیل شد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور رؤسای برخی از دانشگاه‌ها برای ارائه پیشنهادات در زمینه پیشرفت علمی، فناوری، آموزشی و پژوهشی به این شورا خبر داد.
کارگروه ارائه پیشنهادات در زمینه پیشرفت علمی تشکیل شد

ممکن است بپسندید...