کیفرخواست دراویش اغتشاشگر صادر شد

کیفرخواست دراویش اغتشاشگر صادر شد
دادستان تهران از صدور کیفر خواست در مورد عامل شهادت سه نفر از ماموران ناجا خبر داد.

کیفرخواست دراویش اغتشاشگر صادر شد

دادستان تهران از صدور کیفر خواست در مورد عامل شهادت سه نفر از ماموران ناجا خبر داد.
کیفرخواست دراویش اغتشاشگر صادر شد

ممکن است بپسندید...